Welcome to Eka एक Earth Yog An Ashram & Spiritual development School

Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu
Sahaveeryam Karavavahai
Tejas Vinavati Tamastuma vidhwishavahai
Om Shanti Shanti Shantihi